13.10.1 Post 71 (Ny) Tilbakeføring av tilskudd til restrukturering, Mesta AS

13.10.1.1 Sammendrag

Mesta AS ble etablert som statsaksjeselskap 1. januar 2003 gjennom en utskillelse av produksjonsvirksomheten til Statens Vegvesen. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) åpnet i juli 2007 formell undersøkelse av om det i forbindelse med etableringen av Mesta ble gitt ulovlig statsstøtte. Norske myndigheter ga sine tilsvar til ESA i desember 2007 og mai 2008. ESA fattet 7. oktober 2009 vedtak om at Mesta AS i forbindelse med etableringen i 2003 mottok ulovlig statstøtte. ESAs vedtak knytter seg til overkompensasjon på overgangskontrakter, at Mesta ble fritatt for å betale dokument- og tinglysningsavgift da eiendommer ble overført fra Statens Vegvesen, og enkelte restruktureringskostnader. Regjeringen har besluttet ikke å bringe saken inn for EFTA-domstolen. Nærings- og handelsdepartementet har sammen med ESA beregnet at Mesta skal tilbakebetale 129 mill. kroner inklusiv renter.

På denne bakgrunn foreslås det å bevilge 129 mill. kroner under kap. 3950 ny post 71.

13.10.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

13.10.2 Post 95 (Ny) Avskriving av aksjekapital, Venturefondet AS

13.10.2.1 Sammendrag

På bakgrunn av at Venturefondet AS nå er avviklet foreslås det å bevilge 13,4 mill. kroner til avskriving av aksjekapital under ny post 95. Det vises til nærmere omtale under kap. 950 post 70 og kap. 3950 post 97.

13.10.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

13.10.3 Post 97 (Ny) Tilbakeføring av aksjekapital, Venturefondet AS

13.10.3.1 Sammendrag

På ordinær generalforsamling i april 2009 ble det besluttet å oppløse Venturefondet AS. Selskapet ble stiftet i juli 2000. Virksomheten har bestått i å investere i aksjer og yte ansvarlige lån, primært til investerings- og ventureselskaper. I forbindelse med salget av SND Invest AS i oktober 2003 ble samtlige aksjer i Venturefondet overført fra SND Invest AS, som fondet var et datterselskap av, til staten ved Nærings- og handelsdepartementet, og det ble bevilget 113,1 mill. kroner i aksjekapital til selskapet, jf. St.prp. nr. 18 og Innst. S. nr. 71 (2003–2004) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet. Forvaltningen av fondet har skjedd i regi av styret. Selskapet har ikke hatt fast ansatte.

Målet for statens eierskap i Venturefondet de siste årene har vært å avvikle fondet, jf. St.meld. nr. 13 og Innst. S. nr. 163 (2006–2007). I denne sammenheng ble det i 2007, gjennom en kapitalnedsettelse, tilbakeført 75 mill. kroner fra fondet, jf. St.prp. nr. 69 og Innst. S. nr. 230 (2006–2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007. Fondets styre har nå fullført realiseringen av samtlige poster i selskapets portefølje og utbetalt et avviklingsproveny på 24,7 mill. kroner i februar 2010.

På denne bakgrunn foreslås det å inntektsbevilge 24,7 mill. kroner under ny post 97.

13.10.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.