13.9.1 Post 70 (Ny) Tilskudd til avskriving av aksjekapital, Venturefondet AS

13.9.1.1 Sammendrag

Som en del av oppgjøret for salget av SND Invest AS ble det i 2003 bevilget 113,1 mill. kroner i aksjekapital til Venturefondet AS under kap. 950 post 96, jf. St.prp. nr. 18 og Innst. S. nr. 71 (2003–2004) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet. Det vises til nærmere omtale under kap. 3950 post 97.

Avviklingen av fondet er nå gjennomført. Samlet er det tilbakeført verdier for 99,7 mill. kroner fra selskapet. Differansen i forhold til innskutt kapital, 13,4 mill. kroner, må avskrives i statsregnskapet for 2010.

På denne bakgrunn foreslås det å bevilge 13,4 mill. kroner som tilskudd til avskriving av aksjekapital i Venturefondet AS under ny post 70.

13.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

13.9.2 Post 96 Aksjer

13.9.2.1 Sammendrag

Stortinget vedtok 25. mars 2010 å bevilge 580 mill. kroner under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer i forbindelse med en aksjemisjon i SAS AB, jf. Prop. 79 S og Innst. 200 S (2009–2010) SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse. Samtidig fikk Nærings- og handelsdepartementet fullmakt til å overskride bevilgningen som følge av endringer i valutakurs. Som følge av valutakurseffekter ble faktisk utbetaling ved emisjonen 582,7 mill. kroner.

Stortinget vedtok samme dag å gi Nærings- og handelsdepartementet fullmakt til å stemme for å gi styret fullmakt til å utstede et konvertibelt obligasjonslån og samtykke til at statens eierandel i SAS AB kunne reduseres til 12,3 pst., jf. Prop. 89 S og Innst. 199 S (2009–2010) SAS AB – konvertibelt obligasjonslån. Styret har utstedt et konvertibelt obligasjonslån på 1,6 mrd. svenske kroner som ved full konvertering vil kunne redusere statens eierandel i SAS AB til 12,9 pst.

På dette grunnlag foreslås det å øke bevilgningen under kap. 950 post 96 med 2,7 mill. kroner, fra 580 mill. kroner til 582,7 mill. kroner.

13.9.2.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre viser til at Venstre gikk imot statens deltakelse i en kapitalforhøyelse og aksjeemisjon i SAS AB i forbindelse med Stortingets behandling av Innst. 200 S (2009–2010).

Komiteens medlemmer fra Venstre fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Aksjer, nedsettes med

580 000 000

fra kr 580 000 000 til kr 0»