13.8.1 Post 73 Støtte ved kapitalvareeksport

13.8.1.1 Sammendrag

Formålet med 108-ordningen er å tilby norske eksportører av kapitalvarer og relaterte tjenester et konkurransedyktig eksportkredittilbud. Underskuddet knyttet til lånetilsagn og rentegodtgjørelse til Eksportfinans for forvaltning av ordningen dekkes over statsbudsjettet to år etter at de er påløpt. Nytt anslag på underskuddet i 2009 er 382,4 mill. kroner, og anslaget på rentegodtgjørelse om lag 40,6 mill. kroner, noe som er en reduksjon på henholdsvis 129,6 mill. kroner og 12,4 mill. kroner i forhold til det som er oppgitt i Nærings- og handelsdepartementets budsjettproposisjon for 2010. Anslagene er basert på ordrebeholdningen ved utgangen av fjerde kvartal. Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere innlånskostnader, lavere utbetalingsnivå og forskuddsinnfrielser.

Regjeringen har besluttet å redusere kravet til norsk andel i prosjekter som får lån på fastrentevilkår fra 108-ordningen under Eksportfinans fra 50 til 30 pst. Norsk eksportindustri konkurrerer om store kontrakter, og selv mindre andeler av leveransene til slike prosjekter kan innebære store kontrakter for norsk næringsliv. Regjeringen har også besluttet å åpne for at det kan gis lån på fastrentevilkår fra 108-ordningen til prosjekter hvor det foreligger betydelig norsk interesse, etter nærmere fastsatt definisjon. Det vises til nærmere omtale under kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK).

13.8.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til etterretning.