12.6 Kap. 3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

12.6.1 Post 1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

12.6.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 175,7 mill. kroner. Visse innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan i henhold til retningslinjene fra OECD/DAC godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Det er lagt til grunn at 95 pst. av utgiftene til norskopplæring i mottak regnes som ODA-godkjente utgifter, en økning fra 90 pst. i saldert budsjett. Det er imidlertid en reduksjon i antall asylsøkere som kommer inn under ordningen for norskopplæring i mottak. Samlet fører dette til en reduksjon i ODA-godkjente utgifter knyttet til norskopplæring i mottak.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 3822 post 1 med 63,159 mill. kroner.

12.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 490 post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 16,7 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 79,859 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

79 859 000

fra kr 175 731 000 til kr 95 872 000»