12.7.1 Post 62 (Ny) Tilskudd til kommuner

12.7.1.1 Sammendrag

Midlene til etablering av botilbud til unge over 18 år som har blitt utsatt for tvangsekteskap ble tildelt kommuner i 2009. Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er det god grunn til å tro at kommuner også vil være de viktigste mottakerne i 2010. Midlene til dette formålet er i saldert budsjett bevilget over post 70.

Det foreslås derfor at det opprettes en ny post 62 under kap. 840, og at 10,5 mill. kroner overføres fra kap. 840 post 70 til kap. 840 post 62.

12.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

12.7.2 Post 70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1

12.7.2.1 Sammendrag

I saldert budsjett ble det bevilget 10,5 mill. kroner over posten til å etablere botilbud til unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap. Det forventes at kommuner vil være de viktigste mottakerne av midlene i 2010, jf. omtale under kap. 840, post 62.

Det foreslås på denne bakgrunn å overføre 10,5 mill. kroner fra kap. 840 post 70 til kap. 840 post 62.

12.7.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.