12.5.1 Post 60 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

12.5.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 1 679,7 mill. kroner. Prognosen for antall nye asylsøkere i 2010 er redusert. Dette fører til en nedgang i antall personer i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap som vil utløse førsteårstilskudd i 2010. En reduksjon i antall nye asylsøkere fører videre til en nedgang i utgifter til norskopplæring for asylsøkere i mottak. Anslaget for antall personer som vil utløse andreårs tilskudd er også nedjustert.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 822 post 60 med 72,023 mill. kroner.

12.5.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 490 post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 17,6 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 89,623 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

89 623 000

fra kr 1 679 686 000 til kr 1 590 063 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke antallet kvoteflyktninger med 500, nærmere omtalt under kap. 821 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

64 323 000

fra kr 1 679 686 000 til kr 1 615 363 000»