12.4.1 Post 1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

12.4.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 74 mill. kroner. Visse innenlandske utgifter knyttet til bosetting av overføringsflyktninger kan i henhold til retningslinjene fra OECD/DAC godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Det er lagt til grunn at 100 pst. av overføringsflyktningene kommer fra ODA-godkjente land, en økning fra 95 pst. i saldert budsjett.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 3821 post 1 med 4,120 mill. kroner.

12.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke antallet kvoteflyktninger med 500, nærmere omtalt under kap. 821 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

38 820 000

fra kr 74 000 000 til kr 112 820 000»