12.3.1 Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres

12.3.1.1 Sammendrag

Anslagsendringer

Bevilgningen på posten er 4 226,5 mill. kroner. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anslår at til sammen 6 500 personer vil bli bosatt i en kommune i 2010, som er 1 500 færre enn anslaget som er lagt til grunn i saldert budsjett. Dette fører til en reduksjon i utgifter til førsteårs integreringstilskudd. Anslaget for antall personer som utløser andreårs integreringstilskudd er også lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Dette innebærer at utgiftene reduseres med 290,1 mill. kroner.

Økt integreringstilskudd for enslige, mindreårige flyktninger under 18 år

I 2010 er det behov for å bosette 680 enslige, mindreårige flyktninger under 18 år i kommunene.

Det er viktig å sikre rask og god bosetting. Rask bosetting bidrar til å korte ned oppholdstiden i statlige mottak og omsorgssentre og betyr raskere integrering i det norske samfunnet. Det foreslås at enslige, mindreårige flyktninger under 18 år som bosettes i 2010 utløser førsteårs integreringstilskudd etter voksen sats. Dette gir et økt tilskudd til kommunene på 20 000 kroner pr. enslige, mindreårige flyktning under 18 år som bosettes i 2010. Dette innebærer et økt bevilgningsbehov på 9 mill. kroner på posten.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 821 post 60 med 281,095 mill. kroner.

12.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til at kvoten av overføringsflyktninger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) nå er 1 200. Dette medlem vil presisere at Norge må overholde våre internasjonale forpliktelser og at FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) tidligere har meldt om et stort behov for at land tar imot flere flyktninger. Dette medlem mener Norge har en moralsk plikt overfor mennesker som risikerer forfølgelse i hjemlandet sitt og at Norge bør ta et større ansvar i det internasjonale flyktningarbeidet. Dette medlem mener at vi bør øke kvoten av overføringsflyktninger fra UNHCR til 1 700 i året, og fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i nasjonalbudsjettet for 2011 med en sak som sikrer at Norge tar et større ansvar i det internasjonale flyktningarbeidet ved at kvoten overføringsflyktninger økes med 500.»

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

209 295 000

fra kr 4 226 450 000 til kr 4 017 155 000»