12.2 Kap. 820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

12.2.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke antallet kvoteflyktninger med 500, nærmere omtalt under kap. 821 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 200 000

fra kr 170 649 000 til kr 173 849 000»