12.1 Kap. 800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

12.1.1 Post 1 Driftsutgifter

12.1.1.1 Sammendrag

Som følge av endringene i departementsstrukturen fra 1. januar 2010 ble det foretatt en del budsjettmessige justeringer, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010). Justeringene tok ikke høyde for alle endringene, og det ble derfor varslet at det ville bli foretatt ytterligere budsjettjusteringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2010.

Det foreslås på denne bakgrunn at det flyttes 719 000 kroner fra kap. 600 post 1 til kap. 800 post 1.

12.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke viktigheten av en mest mulig effektiv forvaltning, og mener det i løpet av året er et besparingspotensial på posten.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 4,3 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 281 000

fra kr 136 598 000 til kr 132 317 000»