12.12.1 Post 71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21

12.12.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på 20,5 mill. kroner nyttes til oppfølging av regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet (2009–2013). Det er et mindrebehov på posten på 1 mill. kroner i 2010, som følge av overførte midler fra 2009.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 847 post 71 reduseres med 1 mill. kroner.

12.12.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.