12.11 Kap. 846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

12.11.1 Post 70 Tilskudd

12.11.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 15,1 mill. kroner, hvorav 2,6 mill. kroner er avsatt til tilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner. Tilskuddet ble redusert med 1 mill. kroner i saldert budsjett. Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 1 mill. kroner for å kunne øke tilskuddet til samme nivå som i 2009.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 846 post 70 økes med 1 mill. kroner.

12.11.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.