12.10.1 Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning

12.10.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 14 820 mill. kroner. Utgiftene til barnetrygd i 2010 anslås til 14 890 mill. kroner, noe som er 70 mill. kroner høyere enn saldert budsjett.

Økningen skyldes i hovedsak at anslaget for antall barn med barnetrygd ligger vesentlig over det som er forutsatt i saldert budsjett. I motsatt retning anslås det et lavere nivå på etterbetalinger.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 845 post 70 med 70 mill. kroner.

12.10.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.