12.9.1 Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning

12.9.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 1 418 mill. kroner. Utgiftene til kontantstøtte i 2010 anslås til 1 440 mill. kroner. Dette er 22 mill. kroner høyere enn bevilgningen i saldert budsjett.

Merbehovet skyldes hovedsakelig en økning i anslaget for antall barn i kontantstøttealder og at effekten av barnehageutbyggingen i 2009 har blitt noe svakere enn det som lå til grunn i saldert budsjett.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 844 post 70 med 22 mill. kroner.

12.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad til kap. 231 post 60.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 19 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 41 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

41 000 000

fra kr 1 418 000 000 til kr 1 459 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til omtale og forslag under kap. 231 post 60 vedrørende prisjustering av oppholdsbetalingen i barnehager. Som en følge av dette vil kostnadene knyttet til kontantstøtte ifølge departementets egne tall, øke med 7 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

29 000 000

fra kr 1 418 000 000 til kr 1 447 000 000»