11.4.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

11.4.1.1 Sammendrag

Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2009–2010) er det på posten budsjettert med midler til arbeid med skadedata i Norsk pasientregister. Dette er imidlertid en varig oppgave som skal utføres av Helsedirektoratet og som bør budsjetteres over direktoratets ordinære driftsbevilgning.

Bevilgningen foreslås redusert med 0,6 mill. kroner mot at kap. 720 post 1 økes tilsvarende.

11.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.