11.3.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter

11.3.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 2,3 mill. kroner som følge av ubenyttet bevilgning fra 2009.

11.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet synes det er svært uheldig at rammen på rusmiddelforebygging blir redusert samtidig som søknader om støtte til gode prosjekter blir avslått. Disse medlemmer vil blant annet peke på «Det Nytter»-prosjektet som et av tiltakene som har søkt om støtte men fått avslag. Disse medlemmer understreker at det ikke er mangel på rusforebyggende tiltak å støtte, og synes det er beklagelig at rusomsorgen blir salderingspost for å opprettholde budsjettbalansen.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 3 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 0,7 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

718

Rusmiddelforebygging

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

700 000

fra kr 77 969 000 til kr 78 669 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at rusrelaterte problemer rammer mange enkeltmennesker og deres familier. Disse medlemmer viser til at om lag 15 000 barn lever i familier der foreldrene mottar behandling for psykiske lidelser, og at 200 000 barn opplever problemer knyttet til foreldres rusmisbruk. Disse barna har en svært krevende hverdag, og har selv forhøyet risiko for å utvikle slike problemer.

Disse medlemmer vil gå mot regjeringens forslag om reduksjon på 2,3 mill. kroner, og foreslår at midlene benyttes til å forsterke hjelpetilbudet til barn som pårørende av rusavhengige og psykisk syke.

11.3.2 Post 63 Tilskudd

Komiteens medlem fra Venstre mener at de som er avhengige av rusmidler først og fremst trenger behandling og rehabilitering. Målet må ikke bare være rusfrihet, men også et verdig liv for dem som ikke klarer å bli rusfrie. Det må gis skikkelige behandlingstilbud, blant annet gjennom økt bruk av legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Tverrfaglig spesialisert rusbehandling må styrkes. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningene til ulike tiltak for rehabilitering og rusmisbruk med 50 mill. kroner. Dette medlem mener at dette er langt mer målrettet enn regjeringens byråkratiske nysatsing gjennom å etablere såkalte kommunale rusforebyggingskoordinatorer. Dette medlem vil derfor redusere denne bevilgningen med 8 mill. kroner.

Dette medlem er skuffet over regjeringens manglende satsing på rehabilitering overfor kronikere og rusavhengige. Manglende rehabilitering av rusmisbrukere fører til at mange mennesker går til grunne, tidlig død og overdosedødsfall. Mange rusavhengige sliter med psykiske lidelser i tillegg. Det er derfor svært viktig å øke kapasiteten for tverrfaglig spesialisert behandling. I dag er det lang ventetid og mer enn 4 000 står i kø for behandling.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

718

Rusmiddelforebygging

63

Tilskudd, kan overføres, forhøyes med

42 000 000

fra kr 27 299 000 til kr 69 299 000»