11.2.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter

11.2.1.1 Sammendrag

Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2009–2010) og Prop. 2 S (2009–2010) er det bevilget til sammen 658 mill. kroner til innkjøp av pandemivaksine, hvorav 206 mill. kroner i 2010. Staten forpliktet seg til å kjøpe 9,4 mill. vaksinedoser av produsenten GlaxoSmithKline. Det har vist seg tilstrekkelig med én vaksinedose for de fleste. Norge vil med dette ha behov for færre vaksinedoser enn tidligere forutsatt. Det er derfor inngått avtale med produsenten om å redusere kjøpsforpliktelsen med 30 pst., tilsvarende 2,82 mill. doser. Dette gir en innsparing på 197 mill. kroner. I forbindelse med overføring av ubrukt bevilgning fra 2009 til 2010 ble overført beløp satt ned med 11,9 mill. kroner. Bevilgningen for 2010 kan derfor settes ned med 185,1 mill. kroner som følge av redusert kjøpsforpliktelse.

Det foreslås at det bevilges 7 mill. kroner for å dekke oppstart av et overvåkningsprogram av kvinner som var gravide under pandemien og deres barn (etter fødselen), i regi av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 178,1 mill. kroner.

11.2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.