11.1.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

11.1.1.1 Sammendrag

I henhold til avtale om levering av pandemivaksine for perioden 1. juli 2008 til 1. juli 2011, betales det en årlig reservasjonsavgift på 37,6 mill. kroner til vaksineprodusenten GlaxoSmithKline. Gjennom WHOs erklæring av pandemi 11. juni 2009 ble leveringsavtalen utløst, og det er nå avklart at bevilgningen i 2010 kan settes ned med 37,6 mill. kroner.

I 2009 ble det bevilget 88 mill. kroner knyttet til salg av de antivirale legemidlene Tamiflu og Relenza til redusert pris, jf. Prop. 2 S (2009–2010). Av dette er 80,9 mill. kroner overført til 2010. Inkludert i beløpet er midler til ev. kjøp av resterende lagerbeholdning i forsyningskjeden. Kun deler av den resterende lagerbeholdningen er kjøpt opp. Videre er det gitt mva-fradrag ved salg av antivirale legemidler til redusert pris.

Ordningen med redusert pris for antiviralia ble innført samtidig med forskrift om farmasøyters rekvireringsrett for disse legemidlene. Forskriften om farmasøytenes rekvireringsrett utløper 1. juli 2010. Ordningen med redusert pris for Tamiflu og Relenza er i utgangspunktet ikke tidsbegrenset, og globalt er det fortsatt en pandemi (fase 6 i WHOs pandemiplan). Det vurderes likevel slik at ordningen med redusert pris kan avsluttes samtidig med utløpet av farmasøytenes rekvireringsrett.

Bevilgningsbehovet knyttet til antivirale legemidler er derfor samlet sett redusert med 75 mill. kroner.

Mindreutgiftene til antivirale legemidler og reservasjonsavgift for pandemivaksineavtale utgjør til sammen 112,6 mill. kroner. Det foreslås derfor å sette ned bevilgningen på kap. 702 Beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter med 70,915 mill. kroner, til null. Det fremmes i tillegg et forslag til vedtak om at 41,7 mill. kroner av overførte midler fra 2009 på denne posten ikke skal disponeres, men skal tilfalle statskassen ved utgangen av 2010, jf. forslag til romertallsvedtak.

11.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og XVI under kapittel 23 Komiteens tilråding.