11.5.1 Post 1 Lønn og godtgjørelser

11.5.1.1 Sammendrag

Flytting av midler fra Arbeids- og velferdsetaten til Helsedirektoratet ved HELFO

Ansvaret for helserefusjonsområdet ble overført fra Arbeids- og velferdsetaten (Nav) til Helsedirektoratet fra 1. januar 2009. Til HELFOs forvaltning av frikortordningene og overtakelse av enkelte administrative funksjoner foreslås det en overføring av 24 mill. kroner fra Nav, kap. 605 post 1.

Samdata

Samdata gir styringsinformasjon til beslutningstakere og andre aktører innenfor spesialisthelsetjenesten. Oppfølging av Samdata er knyttet til Helsedirektoratets ansvar for utarbeidelse av data og statistikk for helsetjenesten. Helsedirektoratet skal fra og med 2010 overta denne oppgaven fra forskningsstiftelsen SINTEF, og Samdata blir dermed en fast oppgave i direktoratet. Bevilgningen foreslås satt opp med 10 mill. kroner mot at bevilgningene under kap. 764 post 72 og kap. 781 post 21 settes ned med hhv. 4,3 mill. kroner og 5,7 mill. kroner.

Drift av Norsk pasientregister

Bevilgningen foreslås satt opp med 0,6 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 719 post 21.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 720 post 1 økt med 34,6 mill. kroner.

Oppfølging av Riksrevisjonens bemerkning vedrørende tilskuddsforvaltning i 2008

Riksrevisjonen har i sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008 merknader til budsjettering og regnskapsføring av drifts- og tilskuddsmidler under Helsedirektoratet. Det fremmes forslag under kap. 761 og kap. 783 om flytting av midler mellom drifts- og tilskuddsposter som ledd i oppfølgingen av merknadene fra Riksrevisjonen. I samarbeid med Helsedirektoratet vil Helse- og omsorgsdepartementet gjennomgå rutinene for budsjettering og regnskapsføring av drifts- og tilskuddsmidler.

Det vises til forslag under kap. 761 Omsorgstjeneste og kap. 783 Personell.

11.5.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering, og slutter seg til regjeringens forslag.