11.6.1 Post Lønn og godtgjørelser

11.6.1.1 Sammendrag

Det foreslås at Statens helsetilsyn etablerer en utrykningsgruppe. Formålet er å raskt etablere en dialog mellom Helsetilsynet og de som kan bringe klarhet i faktaforholdene rundt alvorlige hendelser i helsetjenesten. Utrykningsgruppen opprettes i første omgang som et prøveprosjekt i to år, med oppstart i løpet av 2010.

Bevilgningen foreslås økt med 1,5 mill. kroner.

11.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.