11.22.1 Post 70 Egenandelstak 1

11.22.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 6 mill. kroner som følge av at andre grupper enn leger kan kreve egenandel for pasientbehandling, jf. generell omtale under kap. 732.

11.22.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.