11.23.1 Post 70 Bidrag, lokalt

11.23.1.1 Sammendrag

I saldert budsjett 2010 ble det flyttet 8 mill. kroner til Kommunal- og regionaldepartementets kap. 572 Rammetilskudd til kommunene, post 60 Innbyggertilskudd som en følge av at det er vedtatt å avvikle folketrygdens bidrag til fysioterapibehandling i utlandet. Utgangspunktet var at ordningen skulle avvikles i løpet av 2010 og fra samme tidspunkt som ny refusjonsordning for behandling i utlandet iverksettes, jf. Innst. O. nr. 134 (2008–2009). Det er nå klart at avviklingen ikke blir iverksatt i 2010. Bevilgningen på posten foreslås derfor økt med 8 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 571 post 60 reduseres tilsvarende.

11.23.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.