11.21.1 Post 70 Legemidler

11.21.1.1 Sammendrag

Regnskap for 2009 og utgiftsutviklingen hittil i 2010 tilsier at utgiftene i 2010 vil bli lavere enn budsjettert. Bevilgningen foreslås redusert med 200 mill. kroner. Nedjusteringen skyldes i hovedsak en reduksjon i anslaget for utgifter til legemidler, og er knyttet til at flere legemidler er tatt opp i trinnprissystemet.

Antihistaminer

Fra 1. august 2008 ble to annengenerasjons antihistaminer til behandling av allergi, desloratadin og ebastin, overført til refusjon etter individuell søknad. Årsaken til dette var at man hadde sett en begrenset effekt av ordningen med foretrukket legemiddel innenfor allergiområdet. I St. prp. nr. 1 (2007–2008) ble det anslått at tiltaket ville kunne gi en netto innsparing under folketrygden på 16 mill. kroner i 2008. I Prop. 1 S (2009–2010) ble det varslet en gjennomgang av omkostninger og innsparinger av vedtaket.

Basert på data fra Reseptregisteret og HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) anslås det at tiltaket har gitt en netto innsparing for staten på om lag 20 mill. kroner pr. år.

HELFO behandlet om lag 22 000 søknader om individuell refusjon for antihistaminer det første året fra tiltaket ble innført. Omkostninger for staten forbundet med legebesøk og behandling av disse søknadene er beregnet til om lag 14 mill. kroner. Folketrygdens utgifter til annengenerasjons antihistaminer er redusert med 34 mill. kroner i samme periode. Innsparingen under folketrygden skyldes først og fremst at flere pasienter har byttet fra ebastin/desloratadin til forhåndsgodkjente alternativer.

Helse- og omsorgsdepartementet er ikke kjent med at tiltaket har gitt alvorlige negative medisinske effekter for pasientene.

11.21.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering, og slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre vil peke på at inntjeningen i apotekbransjen vurderes som god. Det etableres fortsatt nye apotek, noe som indikerer at bransjen selv ser gode inntjeningsmuligheter framover. Dette medlem vil peke på at en for stor del av utsalgsprisen tilfaller apotekene, og vil derfor redusere apotekavansen med 1 prosentpoeng. Dette medfører en redusert bevilgning over kap. 2751 post 70 med 23 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

223 000 000

fra kr 7 913 500 000 til kr 7 690 500 000»