11.20.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

11.20.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 19,387 mill. kroner mot en tilvarende reduksjon i bevilgningen på kap. 783 post 61. Midlene som foreslås flyttet til post 21 forvaltes av Fylkesmannen, Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og Helsedirektoratet til forsøk og utvikling innen turnustjenesten, reise- og flytteutgifter for turnuskandidater, samt kurs og veiledning for turnuskandidater.

11.20.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

11.20.2 Post 61 Turnustjeneste

11.20.2.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 19,387 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 783 post 21 økes tilsvarende, jf. omtale under denne posten.

Bevilgningen foreslås redusert med 5,150 mill. kroner mot at bevilgningen over kap. 783 post 79 økes tilsvarende. Bevilgningen nyttes til forsøk og utvikling, reise- og flytteutgifter, samt kurs og veiledning til turnuskandidater.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 24,537 mill. kroner.

11.20.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

11.20.3 Post 79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

11.20.3.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 5,150 mill. kroner mot at bevilgningen på post 61 reduseres tilsvarende, jf. omtale under post 61.

11.20.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.