11.14.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

11.14.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 0,4 mill. kroner, som følge av ubenyttet bevilgning fra 2009.

11.14.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at ventetiden for rusbehandling i helseforetakene har økt betydelig fra 2008 til 2009, og at 4 300 rusavhengige venter på behandling. Helsetilsynet har påpekt at rusavhengige ikke får de tjenestene de har krav på i kommunene. Disse medlemmer mener det er behov for å styrke tilbudet til rusavhengige betydelig, både i helseforetak og kommuner. Disse medlemmer mener disse midlene kan benyttes til å styrke de frivillige organisasjonenes arbeid på rusfeltet, og vil derfor gå mot regjeringens forslag om reduksjon på 0,4 mill. kroner.

11.14.2 Post 71 Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil vise til evalueringsrapport fra forskningsinstituttet IRIS om støtteordningen for frivillig rusarbeid, kap. 763 post 71. I rapporten fremkommer det at støtten til frivillige og ideelle virksomheter fører til et bedre tilbud for mange rusmiddelavhengige i Norge. Dette medlem vil vise til at det i dag står mer enn 4 000 rusavhengige i kø til behandling, 59 pst. av de bostedsløse har et rusproblem. Det er et stort behov for å øke innsatsen for rusmiddelavhengige. Dette medlem foreslår en økning på 50 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

763

Rustiltak

71

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

50 000 000

fra kr 160 421 000 til kr 210 421 000»