11.13.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

11.13.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 13,1 mill. kroner mot at kap. 761, post 60 reduseres med 12,6 mill. kroner og kap. 761 post 67 reduseres med 0,5 mill. kroner, jf. omtale under disse postene. Videre er det på denne posten for 2010 bevilget 33 mill. kroner til lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid, jf. Prop. 1 S (2009–2010) Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er midler som fordeles til kommuner etter søknad, og midlene foreslås derfor flyttet til post 67.

Bevilgningen foreslås redusert med 1,5 mill. kroner, som følge av ubenyttet bevilgning fra 2009.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 21,4 mill. kroner.

11.13.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ser med bekymring på regjeringens manglende vilje til å følge opp diabetesplanen. Disse medlemmer ser det som Sosial- og helsedirektoratets oppgave å iverksette og følge strategiplanen, men få konkrete tiltak er så langt iverksatt. Det er ingenting i årets budsjett som tyder på at planene vil bli tatt på alvor eller at målrettede tiltak som kan forebygge utvikling av sykdom og sekundærlidelser, vil bli iverksatt for å nå målene. Tiltak som bør prioriteres i forbindelse med diabetesplanen er, slik disse medlemmer ser det, blant annet finansiering og drift av Diafonen og blodprøvetesting av risikogrupper for å avdekke sykdommen diabetes 2 på et tidlig stadium og tverrfaglige forebyggingstiltak mot senkomplikasjoner mv. Disse medlemmer viser videre til Dokument nr. 8:114 (2007–2008), hvor Fremskrittspartiet foreslår en opptrappingsplan for å gjennomføre vedtatt handlingsplan for diabetes. Disse medlemmer mener behovet vil være på 60 mill. kroner som helårsvirkning, og foreslår derfor at det bevilges 30 mill. kroner til dette formål i revidert nasjonalbudsjett 2010.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 30 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 8,6 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

8 600 000

fra kr 140 872 000 til kr 149 472 000»

11.13.2 Post 60 Kompetansetiltak i kommunene, kan overføres

11.13.2.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 12,6 mill. kroner mot at bevilgningen over kap. 761 post 21 økes tilsvarende.

11.13.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

11.13.3 Post 67 Utviklingstiltak

11.13.3.1 Sammendrag

Oppfølging av Riksrevisjonens bemerkning vedrørende tilskuddsforvaltning i 2008

Bevilgningen foreslås redusert med 0,5 mill. kroner mot at bevilgningen over kap. 761 post 21 reduseres tilsvarende.

Tilskudd til stimulering av lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester

Hovedtiltakene som skisseres i samhandlingsreformen, jf. St.meld. nr. 47 (2008–2009), er å satse mer på å forebygge sykdom, satse mer på tidligere innsats for å forhindre sykehusinnleggelser og å bedre oppfølgingen av personer med langvarige og kroniske sykdommer. Samarbeidet innen kommuner, og mellom kommuner og helseforetak bør bli tettere for å løse de store utfordringene. Helse- og omsorgsdepartementet har igangsatt arbeid med ytterligere konkretisering av reformen.

I saldert budsjett 2010 ble det bevilget 33 mill. kroner til utvikling av lokalmedisinske sentra og kommunalt samarbeid innenfor helse- og omsorgssektoren på kap. 761 post 21, jf. forslag ovenfor om at disse midlene flyttes til post 67. Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordningen. Det foreligger lokale planer om nye tiltak som går utover tilskuddsrammen. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 40 mill. kroner, til totalt 73 mill. kroner. Dette vil bidra til at flere prosjekter kan få støtte, at man får en bedre geografisk fordeling av prosjektene, og at flere prosjekter også kan omfatte pasientrettede aktiviteter.

Samlet foreslås bevilgningen på post 67 økt med 72,5 mill. kroner.

11.13.3.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til felles forslag om forbedringer av regjeringens forslag til samhandlingsreform, i Innst. S. nr 212 (2009–2010). Det ble blant annet fremsatt forslag om å etablere en forsøkslov som skulle gi bedre rom for ulike samhandlingsprosjekt mellom kommuner og helseforetak. Disse medlemmer mener det er gledelig at mange kommuner og helseforetak har tatt initiativ til slike samhandlingsprosjekt, men konstaterer at tilskuddsrammen er for lav til å finansiere alle de gode prosjektene. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til samhandlingsprosjekt over kap. 761 post 67 med 40 mill. kroner. Disse medlemmer mener det er avgjørende å sikre fortgang i samhandlingsarbeidet. Det vises til de respektive partienes alternative budsjett.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 60 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 132,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

761

Omsorgstjeneste

67

Utviklingstiltak, forhøyes med

132 500 000

fra kr 36 882 000 til kr 169 382 000»