11.12.1 Post 70 Tilskudd

11.12.1.1 Sammendrag

Det er i 2010 bevilget midler på posten til etterutdanningstilbudet ved Avdeling for videre- og etterutdanning (Vett) ved Universitetet i Oslo, samt til stipender til etterutdanning for farmasøyter. Universitetet i Oslo har besluttet at etterutdanningstilbudet legges ned fra og med 2010, og bevilgningen foreslås derfor redusert med 1 mill. kroner.

11.12.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.