11.11 Kap. 750 Statens legemiddelverk

11.11.1 Sammendrag

I Innst. 11 S (2009–2010) ber helse- og omsorgskomiteen regjeringen klargjøre ansvarsfordelingen for bivirkningsovervåkningen mellom Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) og Folkehelseinstituttet. Det vises til proposisjonen for nærmere omtale.

11.11.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.