11.10.1 Post 71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

11.10.1.1 Sammendrag

Fagenheten for tvungen omsorg er etablert for psykisk utviklingshemmede lovbrytere som er dømt til tvungen omsorg etter straffelovens § 39a. Ansvaret for driften av fagenheten er lagt til Helse Midt-Norge RHF. Bevilgningen dekker utgifter til drift og investeringer, samt kostnader knyttet til gjennomføring av særreaksjoner utenfor fagenheten.

Ved en feil ble kun tre av totalt fire refusjonskrav utbetalt i 2009. Statsregnskapet 2009 viste et underforbruk på 15 mill. kroner knyttet til dette. Bevilgningen på posten er ikke overførbar, slik at underforbruket tilfalt statskassen. I 2010 vil det, som følge av feilen, være behov for å utbetale fem refusjonskrav i stedet for fire. Bevilgningen foreslås derfor økt med 15 mill. kroner.

11.10.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

11.10.2 Post 72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

11.10.2.1 Sammendrag

Ny informasjon tilsier at prosjektene som er budsjettert på posten kan gjennomføres innenfor en lavere ramme enn tidligere antatt. Bevilgningen foreslås derfor redusert med 1,5 mill. kroner i 2010.

11.10.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.