11.9.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

11.9.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 0,9 mill. kroner, som følge av ubenyttet bevilgning fra 2009.

11.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til Innst. 11 S (2009–2010) og mener at det er svært viktig at det sikres tilpasningskurs (rehabiliteringskurs) for hørselshemmede (voksne tinnitusrammede, tunghørt og døvblitte) i yrkesaktiv alder. Den sentrale enheten for disse kursene er Briskeby skole- og kompetansesenter AS og som komiteen påpekte i statsbudsjettet for 2010 er landets ledende fagmiljø innen området. For å sikre rehabilitering til denne gruppen hørselshemmede, slik at de ikke faller ut av arbeidslivet og at den viktige kompetansen som er opparbeidet sikres, ber disse medlemmer om at tilbudet opprettholdes og sikres ved Briskeby skole- og kompetansesenter AS.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at det foreligger omfattende dokumentasjon på svikt i tilbudet om habilitering og rehabilitering. Dette fører til at mange mennesker får redusert helse og livskvalitet. Disse medlemmer mener at en styrking av opptreningstilbudet vil være en god investering i å gi flere en mulighet for å mestre hverdag og jobb, samtidig som behovet for helsetjenester og trygdeytelser kan reduseres. Regjeringen foreslår å nedsette bevilgningen til habilitering og rehabilitering over kap. 733 med totalt 1,1 mill. kroner, fordelt på postene 21 og 72. Disse medlemmer mener midlene i stedet bør benyttes til å styrke tilbudet om behandlingsreiser til utlandet, blant annet til Reuma Sol og andre godkjente tilbud. Det vises til at statsminister Jens Stoltenberg besøkte Reuma Sol i Alfaz i Spania 16. mai 2009. Ifølge SpaniaAvisen uttalte statsministeren at han ønsket å bevilge mer midler til dette tilbudet, som blant annet gir et tilbud til barn med revmatisme. Disse medlemmer mener dette er et godt initiativ som bør følges opp gjennom bevilgninger som sikrer at flere barn og voksne kan ha nytte av dette og andre tilsvarende behandlingstilbud.

Disse medlemmer viser videre til at prosjektet ReSonare har gitt et helhetlig rehabiliteringstilbud til sterkt tunghørte og døvblitte i yrkesaktiv alder og deres nærpersoner. Tilbudet har gitt deltakerne bedre livskvalitet, og bedre mulighet for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Prosjektet ble avsluttet i 2009, men en enstemmig helse- og omsorgkomité forutsatte videreføring innenfor ordinær virksomhet. Den sentrale prosjektenheten ved Briskeby skole- og kompetansesenter har til og med 2009 fått midler til rehabiliteringskurs for voksne med tinnitus, tunghørte og døvblitte i yrkesaktiv alder. Tiltaket drives av Hørselshemmedes landsforbund. Briskeby skole- og kompetansesenter har som følge av vedtaket i statsbudsjettet for 2010 ikke fått tilført økonomiske midler, men har på grunn av det store behovet avholdt kurs i årets første halvår på egen regning. Dette tilbudet legges ned fra og med 1. juni 2010. Disse medlemmer foreslår å bevilge 2,5 mill. kroner for å sikre videre drift av tiltaket.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 3,4 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 2,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

2 500 000

fra kr 17 719 000 til kr 20 219 000»

11.9.2 Post 72 Kjøp av opptrening

11.9.2.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 0,2 mill. kroner, som følge av ubenyttet bevilgning fra 2009.

11.9.2.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at habilitering og rehabilitering er et såkalt satsingsområde i regjeringens samhandlingsreform, likevel blir kapasiteten bygget ned. Disse medlemmer er derfor opptatt av å sikre tilstrekkelig kapasitet og vil derfor styrke rammen slik at kapasitet i privat og privat ideell sektor blir sikret langsikte driftsavtaler. Disse medlemmer viser til at en rekke private ideelle organisasjoner står i fare for å bli nedlagt i løpet av de kommende 5–10 år grunnet uforutsigbare rammebetingelser, noe som vil bety en vesentlig forverring av tilbudet innen rus, pleie- og omsorg, barnevern og i forhold til habilitering og rehabilitering. Disse medlemmer viser til Dokument 8:68 S (2009–2010) hvor disse medlemmer fremmer forslag om at det nedsettes et utvalg bestående av det offentlige, private ideelle, og private aktører slik at det kan etableres en samfunnskontrakt slik det blant annet er gjort i Sverige. Disse medlemmer foreslår at det bevilges 1,5 mill. kroner til dette arbeidet.

Disse medlemmer har videre merket seg at ventetidene og ventelistene for å komme inn til rehabilitering er økende. Samtidig kommer signalene om at en rekke private og ideelle institusjoner har betydelige ledige ressurser. Disse medlemmer er av den oppfatning at rehabilitering er et særs viktig område, både hva gjelder den enkeltes livskvalitet, men også sett i lys av samfunnsøkonomiske forhold. Disse medlemmer foreslår å øremerke 250 mill. kroner til kjøp av plasser ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner som har ledig kapasitet, herunder både private og private ideelle.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 250 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 249,8 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

733

Habilitering og rehabilitering

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, forhøyes med

249 800 000

fra kr 41 160 000 til kr 290 960 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad til kap. 733 post 21, og går mot regjeringens forslag om reduksjon på 0,2 mill. kroner.