11.8.1 ISF-regelverkets bestemmelser om utførende helsepersonell – innføring av egenandeler

11.8.1.1 Sammendrag

Fra 1. januar 2010 ble regelverket endret slik at helsehjelp som utføres poliklinisk av enkelte andre grupper helsepersonell enn lege kan kreve egenandel, jf. Prop. 1 S (2009–2010). Dette må sees i sammenheng med at enkelte spesialisthelsetjenester utført av andre helsepersonellgrupper fra 1. januar 2009 kunne utløse ISF-refusjon.

Helseforetakene vil få økte inntekter på 15 mill. kroner som følge av utvidelsen av adgangen til å kreve egenandel. Det er ikke tatt hensyn til dette i saldert budsjett. Bevilgningen foreslås derfor redusert tilsvarende, jf. kap. 732 postene 72–75. De regionale helseforetakene vil få økt egenbetaling fra pasientene tilsvarende 6 mill. kroner. I tillegg vil helseforetakene tilføres midler fra refusjoner fra folketrygden for pasienter som har nådd egenandelstak 1 eller er helt fritatt for egenbetaling, tilsvarende 9 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 732 post 77, som foreslås økt med 3 mill. kroner og kap. 2752 post 70, som foreslås økt med 6 mill. kroner.

11.8.1.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til merknader under kap. 732 postene 72–75, 77 og kap. 2752 post 70 nedenfor.

11.8.2 Refusjon fysioterapi

11.8.2.1 Sammendrag

Fra 2010 ble ordningen med takstrefusjon for fysioterapeutisk virksomhet i noen helseforetak avviklet, jf. Prop. 1 S (2009–2010). Endringen medførte en flytting av 35 mill. kroner fra kap. 732 post 77 til basisbevilgningene til de regionale helseforetakene. Nye anslag viser at refusjonsutbetalingene var noe høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett, og det foreslås derfor at det flyttes ytterligere 8 mill. kroner fra kap. 732,post 77 til de regionale helseforetakenes basisbevilgninger på kap. 732 postene 72–75.

11.8.2.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til merknader under postene 70–75 og 77 nedenfor.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Innst. S. nr. 11 (2009–2010), der Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti gikk imot regjeringens forslag om å avvikle poliklinisk refusjon for fysioterapi, før alternativ finansiering var på plass. Disse medlemmer påpeker at denne omleggingen har ført til at tilbud om bassengtrening og fysioterapi avvikles ved en rekke helseforetak i hele landet. Dette fører til et betydelig dårligere rehabiliteringstilbud til pasientene, som får dårligere helse og redusert mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Disse medlemmer mener regjeringen umiddelbart må stanse nedlegging av disse tilbudene, og sørge for at det etableres finansieringsordninger som styrker rehabiliteringstilbudet, fremfor å svekke det. Disse medlemmer viser til Høyres alternative statsbudsjett, generelle merknader i revidert budsjett og økt bevilgning til på 60 mill. kroner til samhandlingstiltak. Disse medlemmer mener det finnes mange lokale eksempler på konsekvensene av en rødgrønn politikk, deriblant det gode samhandlingsprosjektet ved og i regi av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) og Haugesund kommune, og viser videre til at slike prosjekter ville kunne få støtte til fortsatt drift med Høyres alternativ.

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at konsekvensene av at Stortingets flertall vedtok å avvikle refusjon for poliklinisk fysioterapi fra 2010, har vært uheldige. Sykehus som har hatt refusjon har ikke vært sikret tilstrekkelige overføringer. En rekke behandlingstilbud er allerede nedlagt, og ytterligere flere tusen pasienter står i fare for å miste behandlingstilbud som en konsekvens av denne omleggingen. Bassengtreningstilbud legges ned og poliklinisk virksomhet reduseres betraktelig. Disse medlemmer vil i denne sammenheng vise til representantforslag fra Kristelig Folkeparti om rehabilitering, jf. Dokument 8:131 S (2009–2010).

Disse medlemmer forutsetter at de økte rammebevilgningene til de regionale helseforetakene grunnet større poliklinisk aktivitet enn forutsatt, overføres de helseforetakene som tidligere har hatt refusjon for poliklinisk fysioterapi og skal sikre videreføring av behandlingstilbudene. Disse medlemmer mener videre at regjeringen enten må reversere avviklingen av refusjonsordningen eller straks innføre ISF-refusjon og muligheter for å kreve egenandeler for poliklinisk virksomhet utført av fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak som sikrer tilstrekkelig finansiering av det polikliniske fysioterapitilbudet.»

Disse medlemmer viser til at Fysikalsk Institutt ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus i disse dager har måttet legge ned driften. Disse medlemmer viser til at dette rammer over tusen mennesker med ulike behov for bassengtrening, behandling, veiledning og andre fysioterapitjenester. Disse medlemmer mener dette unike samarbeidet mellom Haugesund kommune og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus var helt i tråd med samhandlingsreformens intensjoner, og at dette særskilte tiltaket bør fortsette. Disse medlemmer vil peke på at dette bør kunne få status som et prosjekt som kan evalueres i tråd med andre samarbeidsprosjekter.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer videre drift av Fysikalsk Institutt ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.»

11.8.3 Post 70 Særskilte tilskudd

Komiteens medlem fra Venstre er skuffet over regjeringens manglende satsing på rehabilitering overfor kronikere og rusavhengige. Manglende rehabilitering av rusmisbrukere fører til at mange mennesker går til grunne, tidlig død og overdosedødsfall. Mange rusavhengige sliter med psykiske lidelser i tillegg. Det er derfor svært viktig å øke kapasiteten for tverrfaglig spesialisert behandling. I dag er det lang ventetid og mer enn 4 000 står i kø for behandling.

Langt flere kronikere og syke kunne hatt en bedre hverdag og deltatt i arbeidslivet hvis innsatsen på rehabiliteringsområdet var blitt økt.

Dette medlem ønsker bedre styring av helseforetakene og en større bevilgning til pasientrettede tiltak innen helseforetakene. Stadige rapporter om høyt sykefravær innen helsesektorene tyder på at mange ansatte er utslitt av høyt press i stadige omstillingsprosesser og lever med konstante underbemanninger. Dette medlem mener det er behov for en større satsing på rehabilitering og foreslår at helseforetakene settes i stand til å kjøpe flere rehabiliteringsplasser for å hjelpe de mange som står i kø, og foreslår derfor en økt samlet bevilgning på 125 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

125 000 000

fra kr 341 691 000 til kr 466 691 000»

11.8.4 Post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

11.8.4.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 8,1 mill. kroner som følge av økte egenandelsinntekter, jf. omtale under kap. 732. Bevilgningen foreslås økt med 4,3 mill. kroner som en følge av at takstrefusjon for fysioterapeutisk virksomhet i helseforetak avvikles, jf. generell omtale under kap. 732 ovenfor.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 3,8 mill. kroner.

11.8.4.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 732 og går mot regjeringens forslag om å flytte budsjettmidlene.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 4,3 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 8,1 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med

8 100 000

fra kr 40 409 437 000 til kr 40 401 337 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti har merket seg at studentene ved Universitetet i Agder og Høgskolene i Oslo og Akershus ikke får midler til psykisk helse for studenter. Dette medlem mener det også må bevilges midler på linje med andre studentsamskipnader til det psykiske helsetilbudet for studentene tilknyttet Samskipnaden i Agder og Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad. Dette medlem foreslår en økning i bevilgningen med 1 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med

2 800 000

fra kr 40 409 437 000 til kr 40 406 637 000»

11.8.5 Post 73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

11.8.5.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 2,8 mill. kroner som følge av økte egenandelsinntekter, jf. omtale under kap. 732. Bevilgningen foreslås økt med 1,5 mill. kroner som følge av at takstrefusjon for fysioterapeutisk virksomhet i helseforetak avvikles, jf. generell omtale under kap. 732 ovenfor.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 1,3 mill. kroner.

11.8.5.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 732 og går mot regjeringens forslag om å flytte budsjettmidlene.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 1,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 2,8 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med

2 800 000

fra kr 14 057 339 000 til kr 14 054 539 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti har merket seg at studentene ved Universitetet i Stavanger ikke får midler til psykisk helse for studenter. Dette medlem mener det også må bevilges midler på linje med andre studentsamskipnader til det psykiske helsetilbudet for studentene tilknyttet Samskipnaden i Stavanger, og foreslår en økning i bevilgningen med 0,5 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med

800 000

fra kr 14 057 339 000 til kr 14 056 539 000»

11.8.6 Post 74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

11.8.6.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 2,2 mill. kroner som følge av økte egenandelsinntekter, jf. omtale under kap. 732. Bevilgningen foreslås økt med 1,2 mill. kroner som følge av at takstrefusjon for fysioterapeutisk virksomhet i helseforetak avvikles, jf. generell omtale under kap. 732 ovenfor.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 1 mill. kroner.

11.8.6.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 732 og går mot regjeringens forslag om å flytte budsjettmidlene.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 1,2 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 2,2 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, nedsettes med

2 200 000

fra kr 10 718 406 000 til kr 10 716 206 000»

11.8.7 Post 75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

11.8.7.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås satt ned med 1,9 mill. kroner som følge av endringer i regelverk for utførende helsepersonell, jf. omtale under kap. 732. Bevilgningen foreslås økt med 1 mill. kroner som følge av at takstrefusjon for fysioterapeutisk virksomhet i helseforetak avvikles, jf. generell omtale under kap. 732 ovenfor.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 0,9 mill. kroner.

11.8.7.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 732 og går mot regjeringens forslag om å flytte budsjettmidlene.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 1 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 1,9 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, nedsettes med

1 900 000

fra kr 9 511 682 000 til kr 9 509 782 000»

11.8.8 Post 76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

11.8.8.1 Sammendrag

I saldert budsjett 2009 var det lagt til rette for en aktivitetsvekst på 1,5 pst. fra 2008 til 2009 med utgangspunkt i aktivitetstall for første tertial 2008.

Foreløpige aktivitetstall for hele 2009 tilsier at utbetalingene for 2009 ble om lag som forutsatt, dvs. om lag 1,5 pst. vekst fra 2008 til 2009. Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til endelig avregning for 2009, inkludert eventuelle justeringer som følge av behandling av enkeltsaker i avregningsutvalget, i omgrupperingsproposisjonen høsten 2010. Eventuelle mer- eller mindreutbetalinger i 2009 vil på vanlig måte bli motregnet mot a konto utbetalingene til de regionale helseforetakene for 2010. I tråd med ordinær praksis fremmes det ikke forslag om bevilgningsendringer i revidert budsjett.

Saldert budsjett 2010 legger til rette for en aktivitetsvekst på 1,2 pst. fra 2009 til 2010 med utgangspunkt i aktivitetstall for første tertial 2009, jf. Prop. 1 S (2009–2010).

11.8.8.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

11.8.9 Post 77 Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

11.8.9.1 Sammendrag

I saldert budsjett 2009 var det lagt til rette for en aktivitetsvekst på 1,5 pst. fra 2008 til 2009 basert på regnskapstall fra juni 2008. Utbetalingene gjennom 2009 viste seg å bli høyere enn dette. I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 37 S (2009–2010) ble derfor bevilgningen økt med 138 mill. kroner. Endelige tall for hele året 2009 viser nå at utbetalingene ble 20 mill. kroner lavere enn anslått ved framlegging av Prop. 37 S (2009–2010).

Saldert budsjett 2010 legger til rette for en vekst på 2,5 pst. utover anslått nivå i 2009 basert på regnskapstall fra juni 2009, jf. Prop. 1 S (2009–2010). I tråd med ordinær praksis fremmes det ikke forslag om bevilgningsendringer i revidert budsjett.

Bevilgningen foreslås økt med 3 mill. kroner som følge av at andre grupper enn leger kan kreve egenandel for pasientbehandling, jf. generell omtale under kap. 732 ovenfor.

Bevilgningen foreslås redusert med 8 mill. kroner som følge av at takstrefusjon for fysioterapeutisk virksomhet i helseforetak er avviklet i 2010, jf. generell omtale under kap. 732 ovenfor.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 5 mill. kroner.

11.8.9.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 732 og går mot regjeringens forslag om å flytte budsjettmidlene.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 8 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 3 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

3 000 000

fra kr 2 313 459 000 til kr 2 316 459 000»

11.8.10 Post 79 Raskere tilbake, kan overføres

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er behov for en ytterligere satsing på rehabilitering, økt livskvalitet og mulighet til å stå i arbeid, og foreslår en økning på 21,5 mill. kroner til ideelle organisasjoner gjennom ordningen Raskere tilbake.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

79

Raskere tilbake, kan overføres, forhøyes med

9 500 000

fra kr 483 567 000 til kr 493 067 000»

11.8.11 Post 80 (NY) Kjøp av privat kapasitet

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den ledige kapasiteten som er tilgjengelig hos private avtalespesialister og private sykehus. Disse medlemmer mener det vil være svært hensiktsmessig å øke omfanget av bruken av disse, all den tid ventelistene og ventetidene for behandling og rehabilitering er svært lange, og økende. Disse medlemmer viser i denne sammenheng til at det vil være samfunnsøkonomisk gunstig å få folk behandlet raskt og tilbake til jobb, fremfor at pasienter mottar ulike trygdeytelser i påvente av helse- og rehabiliteringshjelp. Dette vil også, slik disse medlemmer ser det, være svært viktig sett i lys av den enkeltes livskvalitet og verdighet.

Disse medlemmer foreslår å bevilge 450 mill. kroner, tilsvarende en økning på 450 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

80

(NY) Kjøp av privat kapasitet, bevilges med

450 000 000»

11.8.12 Post 84 (NY) Omstillingsmidler for sykehus

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er opptatt av å sikre de regionale helseforetakene tilstrekkelige midler, slik at pasienttilbudet blir styrket, fremfor den svekkelsen vi ser i dag, og er derfor skuffet over regjeringens manglende handlekraft på dette området. Disse medlemmer har tatt inn over seg signalene som nå kommer om stadige kutt, nedskjæringer, lange ventetider og ventelister. Disse medlemmer viser videre til de store omstillingene som skjer i sykehussektoren. Store kutt i antall ansatte, omstruktureringer i tjenestetilbudet og behov for store investeringer knyttet til medisinsk teknisk utstyr og vedlikehold av bygningsmasse gjør at pasienttilbudet blir rammet som følge av manglende omstillingsmidler. Det vil derfor, slik disse medlemmer ser det, være nødvendig å tilføre økte finansielle rammer, slik at aktivitetsnivået på pasientbehandlingen ikke reduseres. Disse medlemmer vil derfor foreslå en total tilleggsbevilgning på 540 mill. kroner i omstillingsmidler til de regionale helseforetakene.

Disse medlemmer viser til at en rekke private og ideelle rusinstitusjoner ikke har fått fornyet sine avtaler, eller redusert omfanget av avtalene med de regionale helseforetakene. Disse medlemmer viser til at om lag 5 000 rusmisbrukere står i kø for å få et, for mange, livsviktig behandlingstilbud. Disse medlemmer foreslår derfor at det øremerkes 150 mill. kroner til benyttelse av disse institusjonsplassene, slik at rusmisbrukere får den hjelpen de har behov for.

Disse medlemmer foreslår å bevilge 540 mill. kroner, tilsvarende en økning på 540 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

84

(NY) Omstillingsmidler for sykehus, bevilges med

540 000 000»