11.15.1 Post 72 Utviklingstiltak, kan overføres

11.15.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 4,3 mill. kroner som følge av at ansvaret for Samdata overføres til Helsedirektoratet. Det vises til omtale under kap. 720 post 1.

11.15.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

11.15.2 Post 75 (NY) Statlig stimuleringstiltak for psykisk helse

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener regjeringens satsning på psykiatrien er mangelfull, og foreslår å øke innsatsen med 100 mill. kroner ut over regjeringens forslag. Disse medlemmer ønsker å øremerke pengene til å styrke barne- og ungdomspsykiatrien og alderspsykiatrien. Midlene skal også kunne brukes til kjøp av døgnplasser ved private institusjoner som for eksempel Capio Anoreksisenter AS bør benyttes av alle helseregioner, der det er pasienter som kan nyttegjøre seg av et slikt tilbud. Alderspsykiatrien i kommunene skal også styrkes ved bruk av disse midlene. Disse medlemmer ønsker sterkt fokus på kompetanse og tilgjengelige behandlings- og omsorgstilbud som retter seg spesielt mot eldre med psykiske lidelser. Det vises i denne sammenheng til institusjonen Kløverhagen, som er et eksempel på et tilbud som bør videreføres.

Disse medlemmer foreslår å bevilge 100 mill. kroner, tilsvarende en økning på 100 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

764

Psykisk helse

75

(NY) Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse, bevilges med

100 000 000»