11.16.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil vise til at over 70 000 personer er rammet av demens. Antallet vil fordobles i løpet av 30 år. Over halvparten av personer med demens bor hjemme. Ett av hovedsatsingsområdene i Demensplan 2015 er dagaktivitetstilbud for demente. Kun 7 pst. demente mottar et slikt tilbud i dag. Dagtilbud for demente kan forsinke utviklingen av sykdommen, øker den dementes trygghet og fungering, og kan i tillegg fungere som avlastning for pårørende. Det vil også kunne utsette behovet for institusjonsplass. Dette medlem mener det må etableres stimuleringstilskudd for etablering av dagtilbud for demente på 20 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

20 000 000

fra kr 29 837 000 til kr 49 837 000»