11.17.1 Post 70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

11.17.1.1 Sammendrag

1. januar 2010 ble Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM) omdannet fra å være en institusjon under Nordisk Ministerråd til å bli en nordisk samarbeidsinstitusjon, organisatorisk tilknyttet Universitetet i Oslo (UiO). Instituttet ble fra denne dato omdannet til et norsk statsaksjeselskap, organisert som et datterselskap under UniRand AS ved Universitetet i Oslo, jf. omtale i Prop. 1 S (2009–2010) under kap. 770 post 70. Helse- og omsorgsdepartementet er medeier i NIOM.

Instituttet har siden 1987 hatt tilholdssted i leide lokaler i Bærum. Leiekontrakten utgår 1. juli 2010 og Bærum kommune har omregulert eiendommen til boligformål. Ny eier har sagt opp leieavtalen og forutsetter at instituttet er flyttet ut av lokalene innen 1. januar 2011.

Det er vertslandets ansvar å stille egnede lokaler til rådighet for nordiske institusjoner. Det arbeides med å finne egnede lokaler i nærheten av Universitetet i Oslo. Store deler av dagens leiearealer er innredet som laboratorier til forskningsformål. Kostnadene til flytting vil dermed omfatte nedrigging av laboratorieutstyr, selve flyttingen, fornying av ikke flyttbart utstyr og innredning av laboratorier i nye lokaler. I tillegg kommer kostnader til bygningsmessige tilleggsarbeid for å få funksjonelle laboratorier til forskningsformål mv.

Bevilgningen foreslås økt med 6 mill. kroner til dekning av aktuelle flyttekostnader i 2010.

11.17.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.