11.18.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter

11.18.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 5,7 mill. kroner som følge av at ansvaret for Samdata overføres til Helsedirektoratet. Det vises til omtale under kap. 720 post 1.

Nødnett

Utbyggingen av første trinn av Nødnett er over to år forsinket. Høsten 2009 ble det inngått en tilleggsavtale med leverandøren (Nokia Siemens Networks) om ferdigstilling av første byggetrinn. Den nye fremdriftsplanen gjør det nødvendig å gjennomføre flere aktiviteter i prosjektet fra statens side på kortere tid enn opprinnelig planlagt. Dette innebærer økte prosjektkostnader i Helsedirektoratet, økte kostnader til opplæring i kommunehelsetjenesten, frikjøp av helsepersonell for testing av løsning, og økte kostnader til evaluering og oppfølging av gevinstrealiseringsplaner. Det foreslås derfor en tilleggsbevilgning over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett på 37,6 mill. kroner i 2010 knyttet til ferdigstilling av første byggetrinn av Nødnett for helsesektoren.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 31,9 mill. kroner.

11.18.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.