10.8.1 Post 1 Driftsutgifter

10.8.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten omfatter utgifter knyttet til administrasjon av boliglånsordningen. Anslaget på posten er basert på de samme volumforutsetningene som for kapittel 614 for øvrig.

Bevilgningen på kap. 614 post 1 foreslås økt med 7 mill. kroner.

10.8.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

10.8.2 Post 90 Lån, overslagsbevilgning

10.8.2.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten omfatter utbetaling av nye lån samt utlån til beregnede opptjente, men ikke–betalte renter pr. 31. desember 2010. Anslaget over utbetaling av nye lån er økt med 2 500 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2010. Oppjusteringen skyldes i hovedsak at anslaget for antall utbetalte nye lån pr. uke er økt fra 100 til 140. Anslaget er basert på erfaringstall for søknadsinngangen så langt i 2010, og må ses i sammenheng med at Statens Pensjonskasse for tiden har en av markedets gunstigste renter på boliglån.

Bevilgningen på kap. 614 post 90 foreslås økt med 2 500 mill. kroner til 8 500 mill. kroner.

10.8.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.