10.9.1 Post 1 Gebyrer på lån

10.9.1.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 18 mill. kroner i saldert budsjett. Gebyrinntektene anslås økt med 5 mill. kroner basert på de samme volumforutsetningene som for kapittel 614 og kapittel 3614 for øvrig.

Bevilgningen på kap. 3614 post 1 foreslås økt med 5 mill. kroner.

10.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

10.9.2 Post 90 Tilbakebetaling av lån

10.9.2.1 Sammendrag

Posten omfatter ordinære avdrag, innfrielser og tilbakeføring av opptjente men ikke-betalte renter pr. 1. januar 2010. Anslaget på posten foreslås økt med 900 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2010. Anslåtte innfrielser pr. måned i 2010 foreslås oppjustert fra 350 i saldert budsjett til 425. I tillegg er det foretatt en oppjustering av årlige forventede avdrag. Basert på disse forutsetningene legges det nå til grunn en tilbakebetaling av lån på 4,4 mrd. kroner.

Bevilgningen på kap. 3614 post 90 foreslås økt med 900 mill. kroner.

10.9.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.