10.10.1 Post 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

10.10.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder utgifter til yrkesskadeutbetalinger og Statens Pensjonskasses kostnader ved å administrere yrkesskadeordningen.

Det er foretatt en oppdatert beregning av bevilgningsbehovet på posten basert på faktiske erstatningsutbetalinger i 2009, samt forventet vekst i utbetalingene som følge av at den demografiske utviklingen. Videre er det tatt hensyn til at faktisk beregnet avgift til Arbeids- og velferdsetaten i 2010 er lavere enn det som ble lagt til grunn i saldert budsjett 2010. Avgiften til Arbeids- og velferdsetaten beregnes og betales etterskuddsvis basert på faktiske erstatningsutbetalinger året før.

Bevilgningen på kap. 615 post 1 foreslås redusert med 7 mill. kroner

10.10.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.