10.7.1 Post 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, og post 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning

10.7.1.1 Sammendrag

Bevilgningene på postene omfatter en teknisk beregnet arbeidsgiveravgift av antatt pensjonspremie for medlemsvirksomheter i Statens Pensjonskasse som ikke betaler premie. Det er foretatt en oppdatert beregning av bevilgningsbehovet på kapitlet på grunnlag av nye estimerte premier for ikke-premiebetalende virksomhetene pr. 31. desember 2009.

Bevilgningen på kapitlet foreslås samlet økt med 20 mill. kroner. Post 1 foreslås økt med 19 mill. kroner til 773 mill. kroner, og post 70 foreslås økt med 1 mill. kroner til 9 mill. kroner.

10.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.