10.6.1 Post 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, post 22 (Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, og post 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning

10.6.1.1 Sammendrag

Bevilgningene på postene foreslås redusert med til sammen 553 mill. kroner. Post 1 foreslås redusert med 550 mill. kroner, post 22 foreslås økt med 3 mill. kroner og post 70 foreslås redusert med 6 mill. kroner.

Reduksjonen knytter seg til følgende anslagsendringer:

  • Anslaget over inntekter fra medlemsinnskudd og arbeidsgiverpremie er oppjustert med 223 mill. kroner. Av dette skyldes om lag 180 mill. kroner økte premieinntekter fra arbeidsgiverne og 43 mill. kroner økt medlemsinnskudd. Anslagene er basert på kjøring av første terminfaktura for 2010. Ajourført informasjon gjør det mulig å ta hensyn til oppdatert lønnsgrunnlag og endringer i antall medlemmer.

  • Anslaget over utbetalinger til alders- og uførepensjoner nedjusteres med 158 mill. kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak at faktisk utbetalte pensjoner i 2009 ble lavere enn det som ble lagt til grunn for saldert budsjett 2010. Anslaget over veksten i antall pensjonister i saldert budsjett på 2,8 pst. fra 2009 til 2010 opprettholdes.

  • Anslaget over utbetalinger til AFP nedjusteres med 134 mill. kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak at faktisk utbetalte AFP-pensjoner i 2009 ble lavere enn det som ble lagt til grunn for saldert budsjett 2010.

  • Anslaget over refusjoner av pensjoner utbetalt på vegne av andre pensjonsordninger (jf. overføringsavtalen som SPK har inngått med andre pensjonsleverandører om overføring av pensjonsrettigheter i offentlige tjenestepensjonsordninger) er oppjustert med 52 mill. kroner. Anslaget er basert på faktiske refusjoner i 2009, samt gjennomsnittlig vekst de senere år.

  • Det foreslås bevilget 3 mill. kroner til sluttoppgjør på post 22. Utbetalingen gjelder reberegning av sluttoppgjør for Arcus-Gruppen i forbindelse med at gruppen meldte seg ut av pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse i 2009.

  • Øvrige endringer medfører en netto oppjustering av utgiftsanslaget på om lag 11 mill. kroner.

10.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.