10.5.1 Post 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

10.5.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten skal dekke utbetalinger for visse grupper som ikke har opptjente pensjonsrettigheter i Statens Pensjonskasse.

På grunnlag av oppdatert anslag foreslås bevilgningen på kap. 611 post 1 redusert med 0,7 mill. kroner.

10.5.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.