10.4.1 Post 1 Administrasjonsvederlag

10.4.1.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 9 mill. kroner. Der anslås nå at inntektene på posten vil være om lag 21 mill. kroner i 2010.

Bevilgningen på kap. 3605 post 1 foreslås økt med 12 mill. kroner.

10.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.