10.18.1 Post 1 Driftsutgifter

10.18.1.1 Sammendrag

Regjeringen har besluttet at tilsynsmyndigheten med arbeidsmiljøet for flygende personell i sivil luftfart i sin helhet skal overføres til Luftfartstilsynet.

Midler tilsvarende ett årsverk inklusiv sosiale kostnader og administrasjonskostnader foreslås overført fra Arbeidsdepartementet til Samferdselsdepartementet for å kompensere Luftfartstilsynet for de arbeidsoppgaver som overtas fra Arbeidstilsynet.

Planlagt ikrafttredelse gjennom forskriftsendring er satt til 1. juli 2010. Midler for annet halvår 2010 foreslås derfor overført til Luftfartstilsynet.

Bevilgningen på kap. 640 post 1 foreslås redusert med 0,5 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 1313 post 1 Driftsutgifter under Samferdselsdepartementet.

10.18.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.