10.17.1 Post 1 Refusjon statlig virksomhet mv.

10.17.1.1 Sammendrag

Andelen refusjonspliktige ventelønnsmottakere vil avhenge av utviklingen i antall mottakere, og tilgangen av antall mottakere med fulle refusjonskrav. Det legges nå til grunn en gjennomsnittlig refusjonsandel på 26 pst. for 2010. Dette innebærer at samlede refusjonsinnbetalinger i 2010 kan anslås til om lag 49 mill. kroner.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 3635 post 1 reduseres med 4 mill. kroner.

10.17.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

10.17.2 Post 85 Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

10.17.2.1 Sammendrag

På bakgrunn av reduksjonen i utbetalinger til ventelønn foreslås det at bevilgningen på kap. 3635 post 85 reduseres med 0,3 mill. kroner til 1,9 mill. kroner.

10.17.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.