10.16.1 Post 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

10.16.1.1 Sammendrag

Det forventes nå en gjennomsnittlig beholdning ventelønnsmottagere på om lag 900 personer i 2010. Dette er en reduksjon på 70 personer i forhold til anslaget som ble lagt til grunn for saldert budsjett 2010. I tillegg anslås den gjennomsnittlige ytelsen å bli noe lavere. På denne bakgrunn anslås utbetalinger av ventelønn til om lag 190 mill. kroner i 2010, hvilket innebærer en reduksjon på 20 mill. kroner sammenliknet med saldert budsjett.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 635 post 1 reduseres med 20 mill. kroner.

10.16.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.