10.19 Kap. 645 Regional veneombudsordning i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

10.19.1 Post 70 Tilskudd til oppstartskapital

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre er imot en utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen.

Disse medlemmer mener at en slik ordning ikke er det mest hensiktsmessige virkemiddelet for å sikre ryddige forhold i arbeidslivet. Etter vår oppfatning er det Arbeidstilsynet som har de beste forutsetninger for å utføre tilsyn. Arbeidstilsynet bør styrkes fremfor å etablere en ny kontroll- og tilsynsinstans. Arbeidstilsynet er et offentlig organ som er underlagt forvaltningsloven og annet offentlig regelverk, hvilket betyr at de har et annet myndighetsapparat bak seg enn det de regionale verneombudene kan tillegges. Tilsynet vil dessuten fremstå som mer uhildet og nøytralt. Tilsyn og kontroll med at virksomheter etterlever offentligrettslig regelverk, er en offentligrettslig oppgave som verken kan eller skal privatiseres.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre foreslår å redusere bevilgningen med 6 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 6 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

645

Regional verneombudsordning i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

70

Tilskudd til oppstartskapital, nedsettes med

6 000 000

fra kr 6 000 000 til kr 0»