10.20.1 Post 70 (Ny) Tilskudd til pionerdykkere, overslagsbevilgning

10.20.1.1 Sammendrag

Det er ingen bevilgning på posten i 2010. Bakgrunnen for dette er at det pr. august 2009 ikke forelå flere ubehandlede søknader om kompensasjon for pionerdykkere.

Av Stortingets Innst. S. nr. 137 (2003–2004) framgår bl.a. følgende:

«Ordningen trer i kraft 1. juli 2004. Søknader må være innkommet innen 1. juli 2006, likevel slik at en søknad om mulig også kan behandles senere, dersom det foreligger særlige omstendigheter og fristoversettelsen ikke er forsettelig.»

Det er sent i 2009 tilkommet fire nye søknader til Nemnd for pionerdykkere i Nordsjøen. To av disse er innvilget og to er til behandling.

Kap. 646 post 70 foreslås bevilget med 15 mill. kroner.

10.20.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.