10.21.1 Post 70 Tilskudd

10.21.1.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 535 mill. kroner. Bevilgningen består av tilskudd til dekning av krigsfartstillegg mv. etter sjømannspensjonstrygdloven § 15, og tilskudd som skal dekke trygdens underskudd i henhold til statsgarantien.

Antall arbeidstakere som trekkes for pensjonsavgift i 2010 ser ut til å bli noe høyere enn lagt til grunn for saldert budsjett. Dette innebærer en økning i avgiftsinntektene og dermed reduksjon i trygdens underskudd. I tillegg nedjusteres anslaget for pensjonsutgifter med om lag 1 pst. sammenlignet med saldert budsjett. De budsjettmessige virkningene anslås til 57 mill. kroner i redusert statstilskudd på kap. 664 post 70.

Bevilgningen på kap. 664 post 70 foreslås redusert med 57 mill. kroner.

10.21.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.