10.22.1 Post 70 Tilskudd

10.22.1.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 1 415 mill. kroner i saldert budsjett.

Veksten i antall pensjonister med avtalefestet pensjon i 2010 ut til å bli noe høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. I saldert budsjett er det lagt til grunn en vekst i gjennomsnittlig antall pensjonister i 2010 på 8,7 pst. Oppdaterte anslag viser at veksten nå ser ut til å bli på 14 pst.

Bevilgningen på kap. 666 post 70 foreslås økt med 100 mill. kroner.

10.22.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.