10.23.1 Post 24 Driftsresultat

10.23.1.1 Sammendrag

Det foreslås å øke resultatkravet for Statens Pensjonskasse med 12,6 mill. kroner. Denne endringen relaterer seg til endringer på underpost 24.3 Avskrivninger og 24.4 Renter av statens kapital, jf. omtale nedenfor. Forslaget består av følgende enkeltelementer:

Post 24.1 Driftsinntekter

For å skaffe inndekning for økte driftsutgifter foreslås driftsinntektene økt med 15,2 mill. kroner til 462,29 mill. kroner. Økningen skyldes bl.a. økte tjenestepriser for å dekke økte følgekostnader knyttet til gjennomføringen av pensjonsreformen og ny offentlig tjenestepensjonsordning, samt økte kostnader som følge av økt volum innen låneområdet, jf. kap. 614 og 3614.

Post 24.2 Driftsutgifter

Driftsutgiftene foreslås økt med 15,2 mill. kroner til 386,5 mill. kroner. Økningen skyldes bl.a. økte følgekostnader knyttet til gjennomføringen av pensjonsreformen og ny offentlig tjenestepensjonsordning, samt økte kostnader som følge av økt volum innen låneområdet, jf. kap. 614 og 3614, samt omtale under post 24.1.

Nærmere om følgekostnader PERFORM

Det er behov for økt bemanning på saksbehandlingssiden i Statens Pensjonskasse i andre halvår i 2010. Dette skyldes at den maskinelle støtten til saksbehandlingen vil være lavere enn opprinnelig forutsatt. Det legges nå til grunn at 15 pst. av nye pensjoner må behandles manuelt ved innføringen av nytt regelverk 1. januar 2011 i forhold til 95 pst. ved ferdigstillelse av prosjektet. Dette innebærer en økning i anslaget for manuell saksbehandling på anslagsvis 2 100 saker i andre halvår 2010, med utbetaling fra 1. januar 2011. For mer utfyllende omtale av PERFORM, vises det til post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Post 24.3 Avskrivninger

Oppdatert avskrivningsberegning viser en reduksjon på om lag 14,9 mill. kroner til 54,7 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2010. Reduksjonen skyldes i hovedsak at sluttførte aktiveringer i 2009, som inngår i avskrivningsgrunnlaget for 2010, ble noe lavere enn forutsatt i saldert budsjett 2010.

Post 24.4 Renter av statens kapital

Oppdatert beregning av renter av statens kapital i 2010 medfører en økning på 2,3 mill. kroner til 16,9 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2010.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Bevilgningen på posten gjelder investeringer knyttet til nytt pensjonssystem (PERFORM) samt øvrige tjenesteområder i Statens Pensjonskasse.

Statens Pensjonskasse må skifte ut pensjonssystemet sitt for å være i stand til å videreføre den daglige driften, samt implementere maskinell støtte for endringene i pensjonsreformen og ny offentlige tjenestepensjonsordning. Det må i denne sammenheng gjennomføres flere nødvendige endringer i Statens Pensjonskasses IT-infrastruktur. Det vises til proposisjonen for nærmere omtale av PERFORM-prosjektet.

Basert på den oppdaterte kvalitetssikringen foreslås følgende justering av styrings- og kostnadsrammen for prosjektet:

  • Ny kostnadsramme: 1 287 mill. kroner (økt fra gjeldende ramme på 888 mill. kroner). Dette er samlet kostnadsramme for prosjektet (P85). Romertallsfullmakt i Prop. 1 S (2009–2010) foreslås endret i samsvar med dette.

  • Ny styringsramme: 1 006 mill. kroner (økt fra gjeldende ramme på 664 mill. kroner).

Vedtatt ramme på kap. 2470 post 45 for 2010 er 285,9 mill. kroner. Av denne rammen er 256,8 mill. kroner avsatt til investeringsprogrammet PERFORM. Det foreslås en bevilgningsøkning til PERFORM-prosjektet i 2010 med 60,0 mill. kroner. Bevilgningen på kap. 2470 post 45 foreslås dermed økt med 60 mill. kroner, fra 285,943 mill. kroner til 345,943 mill. kroner.

10.23.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering, og slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og XI under kapittel 23 Komiteens tilråding.